Polowanie na motyle: Ogłaszamy wyniki I etapu

Z przyjemnością ogłaszamy listę osób przyjętych do drugiego etapu Konkursu Polowanie na motyle / edycja aktorska. Wybór był wyjątkowo trudny, dostaliśmy ponad 180 zgłoszeń, poziom uczestników był bardzo wysoki. Z tego względu, zdecydowaliśmy się na wybór 22 osób. W wyniku pomyłki w dokumentach zgłoszeniowych na liście osób wybranych do drugiego etapu znalazła się osoba, która nie spełnia warunków konkursu Polowanie na motyle. W związku z tym lista została skorygowana. Oto skorygowana lista osób:

 • Anna Konieczna
 • Karolina Kostoń
 • Barbara Liberek
 • Marta Malinowska
 • Paulina Matusewicz
 • Aleksandra Piotrowska
 • Natalia Raciborska
 • Aleksandra Tokarczyk
 • Ida Trzcińska
 • Kaja Zalewska
 • Adam Borysowicz
 • Piotr Gadomski
 • Hubert Kowalczys
 • Maciej Kozakoszczak
 • Piotr Kulesza
 • Piotr Napierała
 • Kacper Lechowicz
 • Michał Pietruś
 • Julia Piklikiewicz
 • Maciej Walter
 • Jakub Sierenberg
 • Artur Zudzin-Wiśniewski

 

Kolejne etapy konkursu:

 • 26-28 listopada 2023 – trzydniowe warsztaty z reżyserami
 • ogłoszenie wyników: 6 grudnia 2023

nagroda: angaż w trzech spektaklach w sezonach 2023/2024 i 2024/2025 w reżyserii Igora Gorzkowskiego, Marcina Wierzchowskiego i Pawła Aignera

 

REGULAMIN KONKURSU “POLOWANIE NA MOTYLE”

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 •  ETAP I

Konkurs skierowany jest do dyplomowanych aktorów i aktorek, którzy/które:

– ukończyli jedną z państwowych uczelni teatralnych i filmowych:

 • Akademia Sztuki Teatralnej im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
 • Akademia Sztuki Teatralnej im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia w Bytomiu
 • Akademia Sztuki Teatralnej im. St. Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie
 • Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w  Białymstoku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Policealne Studium Aktorskie przy Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie
 • Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie im. D. Baduszkowej w Gdyni

– realizowali spektakle dyplomowe w latach 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020

– nie posiadają stałego angażu w teatrze,

– są dyspozycyjni w sezonie 2023/24 i 2024/2025, od stycznia 2024 do lipca 2025,

W I etapie czekamy na zgłoszenia w formie elektronicznej zawierające:

 • CV z klauzulą RODO o treści: “„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,
 • wypełnioną ankietę: Ankieta zgłoszeniowa do konkursu POLOWANIE NA MOTYLE edycja aktorska
 • krótkie wideo (do 2 min.), w którym należy dowolnie zinterpretować temat „Teatr JEST…”

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: motyle@teatrochoty.pl do dnia 6 listopada 2023.

Do drugiego etapu zostanie zaproszonych około 20 osób. Teatr zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone 20 listopada 2023 na stronie internetowej Teatru Ochoty.

 • ETAP II

Osoby wybrane w I etapie zostaną zaproszone do udziału w trzydniowych warsztatach, prowadzonych przez Igora Gorzkowskiego, Marcina Wierzchowskiego i Pawła Aignera, które odbędą się w dniach 26-28 listopada 2023 na scenie Teatru Ochoty. Uczestnictwo w konkursie oznacza pełną dyspozycyjność w powyższym terminie. O dokładnej godzinie spotkań uczestniczki i uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie. Teatr nie rekompensuje kosztów podróży i noclegów.

Uczestniczki i uczestnicy II etapu przyjmują do wiadomości, że warsztaty mogą być rejestrowane, a zdjęcia i/lub fragmenty rejestracji wykorzystane m.in. na stronie www i w mediach społecznościowych Teatru Ochoty.
Uczestniczki i uczestnicy w chwili zgłoszenia do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie i wykorzystanie przez Teatr Ochoty wizerunku a z chwilą dokonania utrwalenia przenoszą na Organizatora prawa do artystycznego wykonania w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie na polach eksploatacji wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności do:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1 obejmują prawo do dokonywania modyfikacji utrwalonego materiału w całości lub w części, w tym opatrywania ich dodatkowymi elementami (napisy, elementy graficzne), obróbki i łączenia z innymi materiałami audio i wideo.

 • FINAŁ

Konkurs zakończy się 6 grudnia 2023 ogłoszeniem nazwisk 5 osób, które wejdą do obsady trzech premier sezonów 2023/24 i 2024/2025 w Teatrze Ochoty. Wyboru dokonają wspólnie reżyserzy: Igor Gorzkowski, Marcin Wierzchowski i Paweł Aigner.

Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.

 • TERMINARZ SEZONÓW  2023/2024 i 2024/2025

luty-kwiecień 2024 – próby i premiera spektaklu w reż. Igora Gorzkowskiego

wrzesień-listopad 2024 – próby i premiera spektaklu w reż. Marcina Wierzchowskiego

luty-kwiecień 2025 – próby i premiera spektaklu w reż. Pawła Aignera

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Po przesłaniu zgłoszenia na adres teatru, administratorem danych osobowych będzie Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Reja 9, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 152/85 (dalej: „Teatr Ochoty”).
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres Teatru lub drogą mailową: iod@teatrochoty.pl.
  3. Teatr będzie przetwarzać dane osobowe uczestników konkursu, na podstawie                                   art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (czyli na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą), wyłącznie w celach związanych z konkursem „Polowanie na motyle / edycja aktorska”.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu konkursowego a następnie przez czas określony w przepisach archiwalnych obowiązujących w Teatrze lub do momentu wycofania zgody przez uczestnika/uczestniczkę Konkursu.
  5. Uczestnikowi/uczestniczce Konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Z tych praw można skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty. Uczestnik/uczestniczka ma prawo również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia uczestnika/uczestniczki w Konkursie.
  7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani przekazywane do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z Teatrem Ochoty na mocy odrębnych umów (np. świadczące usługi informatyczne).