Polowanie na motyle / edycja graficzna

POLOWANIE NA MOTYLE dla młodych grafików i ilustratorów rozstrzygnięty! Jubileuszowy mural dla Teatru Ochoty zaprojektuje debiutujący kolektyw SZTAMA aktorki Sylwii Goli i grafika Mateusza Bieniusy. Werdykt jury: https://teatrochoty.pl/aktualnosci/wyniki-edycji-graficznej-konkursu-polowanie-motyle/

_______________________________________________________________

edycja graficzna: kwiecień – lipiec 2020 r.

dla kogo: graficy i ilustratorzy do 35 roku życia

termin wysyłania zgłoszeń: 17 czerwca 2020 r.

nagroda: 7 000 zł oraz realizacja projektu w formie muralu na budynku Teatru Ochoty


REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 1. Zgłoszenie do konkursu składa się z:

a) skanu odręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego (Zał.1)

b) prezentacji pdf jednego projektu grafiki jubileuszowej z informacjami na temat idei artystycznej, użytych środków i technik wraz z wizualizacją przestrzennego, poligraficznego i digitalowego potencjału ww. grafiki na następujących polach eksploatacji:

– mural o wymiarach maks. 3,5 m na 5 m (rysunek techniczny fasady budynku oraz zdjęcie do wizualizacji w Zał. 2 i 3)

Zobacz grafikę wizualizującą orientacyjne położenie muralu:

Mural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– materiały promocyjne z zastosowaniem całej grafiki lub jej wybranych elementów tj. plakat jubileuszowy, covery/ banery internetowe, zaproszenie jubileuszowe, dyplom itp;

c) pojedynczych plików jpg lub png przedstawiających projekt grafiki jubileuszowej (do 2 MB każdy o rozdzielczości przynajmniej 300 dpi);

d) portfolio artystycznego autora projektu;

2. Zgłoszenia składające się ze wszystkich ww. elementów należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: motyle@teatrochoty.pl do dnia 17 czerwca 2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać „Polowanie na motyle/edycja graficzna”.

3. Do konkursu będą przyjmowane tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie ww. elementy.

REFERENCJE I FAKULTATYWNE KONSULTACJE

 1. Projekt powinien nawiązywać do historii i aktualnej działalności Teatru Ochoty oraz charakterystyki i urbanistycznego krajobrazu dzielnicy Ochota. Preferujemy rozwiązania dążące do uzyskania efektu akcentu, a nie estetycznej dominacji otoczenia.
 2. Przed przesłaniem zgłoszenia autorzy mogą wziąć udział w indywidualnej, mailowej konsultacji z kierownikiem działu Kreacji i Komunikacji Teatru Ochoty. Pytania prosimy przesyłać na adres: a.cygankiewicz@teatrochoty.pl.
 3. Dodatkowo od dnia ogłoszenia konkursu do dnia ogłoszenia wyników, na stronie internetowej teatru: www.teatrochoty.pl/debiuty/polowanie-motyle-edycja-graficzna będzie dostępna księga Identyfikacji Graficznej Teatru Ochoty.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Zwycięski projekt wyłoni jury składające się z zespołu Teatru Ochoty oraz zaproszonych specjalistów: Michał Dąbrowski (Agencja kreatywnej Na_Ty), Michał Leszczyński (Grupa 5 Architekci), Anna Piwowar (Projektantka, Ochocianka), Łukasz Prokop (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów).
 2. Teatr Ochoty zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania uzasadnienia decyzji.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 lipca 2020 r. na stronie internetowej Teatru Ochoty. Teatr Ochoty skontaktuje się mailowo i telefonicznie z autorem/ autorką zwycięskiej grafiki.

NAGRODA

 1. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową wysokości 7 000 zł brutto wypłaconą w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
 2. Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do przekazania Teatrowi projektu w formie grafiki wektorowej oraz do współpracy przy tworzeniu projektu wykonawczego ww. muralu.
 3. Realizacja muralu uzależniona jest od decyzji konserwatora zabytków.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Po przesłaniu zgłoszenia na adres teatru administratorem danych osobowych będzie Teatr Ochoty z siedzibą w Warszawie, przy ul. Reja 9, 02-513 Warszawa, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy pod nr RIA 152/85 (dalej: „Teatr”).
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty jest Pani Małgorzata Błasińska, e-mail: m.blasinska@teatrochoty.pl.
 3. Teatr będzie przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wyłącznie w celach związanych z konkursem Polowanie na motyle / edycja graficzna, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zamknięcia procesu konkursowego lub cofnięcia przez uczestnika/uczestniczkę zgody.
 4. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do: dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) danych; żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z tych praw może uczestnik/uczestniczka skorzystać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Teatru Ochoty. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może spowodować niemożliwość uwzględnienia uczestnika/uczestniczki ww. konkursie. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi/uczestniczce prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu POLOWANIE NA MOTYLE_edycja graficzna
 2. Załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 2_Rysunek techniczny fasady budynku
 4. Załącznik nr 3_Zdjęcie fasady budynku
 5. Księga Identyfikacji Graficznej Teatru Ochoty